top of page

ANBI - pagina

Steun ons

We zijn een stichting met enkel vrijwilligers. We hebben geen winstoogmerk en willen de drempel zo laag mogelijk houden voor mensen om gebruik te kunnen maken van onze faciliteiten. Wil je bijdragen aan deze gezellige ontmoetingsplek waar iedereen uit de omgeving welkom is? Daar zijn we heel blij mee! U kunt doneren aan NL 44 RBRB 8836695361 t.n.v. Stichting Tante Leen. We hebben een Anbi status dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Dank u wel!
 

Algemene gegevens

Organisatienaam                            : Stichting Tante Leen

Beter bekend onder de naam            : Tante Leen

RSIN nummer                                 : 864220649

KvK-nummer                                   : 87157268

Bezoekadres                                  : Rijksstraatweg 17, 4191 SC Geldermalsen

Postadres                                       : J.A.L.J. van Meertenstraat 13, 4194 WK Meteren

E-mailadres                                    : tanteleen.geldermalsen@outlook.com

Website                                        : https://www.tanteleengeldermalsen.nl/

Beleid

Algemene doelstelling:

 • het bevorderen van gemeenschap tussen mensen onderling, door ontmoeting te faciliteren en het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid van de dorpen om het werkveld heen.

 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
   

Activiteiten:

Tante Leen start in november 2022 en heeft dus nog geen activiteiten georganiseerd. De geplande activiteiten dragen bij aan de gemeenschapszin in Geldermalsen en bevorderen de sociale cohesie door ontmoetingen te faciliteren. De belangrijkste activiteit zal het organiseren van inloopmomenten zijn. Verder willen we diverse activiteiten organiseren die aansluiten op behoeften van bezoekers. Zoals gespreksgroepen of bezinningsbijeenkomsten, gezellige maaltijden en creatieve dagdelen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn hier in te zien.

Bestuur

Het bestuur van stichting Tante Leen bestaat uit de volgende personen:

 • B. Kreuze, voorzitter sinds 28-07-2022

 • A. P. J. Udo-van Oort, secretaris sinds 28-07-2022

 • F.C.G. van Kuijl, penningmeester sinds 28-07-2022

 • A. van Maanen, bestuurslid sinds 28-07-2022

 • F.T. Bijnagte-Zijderveld, bestuurslid sinds 28-07-2022

Werkgroep

 • Coördinator - Christine Sterrenburg

 • Coördinator - Nienke Ouburg

 • Werkgroeplid - Wim Willeboer

                           --------------

 • Vertrouwenspersoon - Jolanda Udo         

 • Pastorale Ondersteuning - Henk Fonteijn

werkgroep bestuur 3.jpg

Financiën

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 

Bestedingen

De huisvestingskosten worden grotendeels gefinancierd door kerkelijke bijdragen, verhuur en verkoop van producten. De projecten worden gerealiseerd met bijdragen vanuit kerken, subsidies, incidentele projectsubsidies, eigen bijdragen van de deelnemers en overschotten uit voorgaande jaren. Incidentele meevallers kunnen ervoor zorgen dat er een financiële reserve ontstaat, waaruit eventuele tegenvallers in de komende jaren kunnen worden opgevangen.

 

De financiële begroting tot en met eind 2023
Wij hebben hierbij gekozen voor een niet dekkende begroting, omdat wij hiermee willen aantonen dat het negatieve resultaat het bedrag is waar wij ons bij meerdere subsidieaanvragen op moeten gaan inzetten. Bijdragen en subsidies die op het moment van uitbrengen van de begroting toegezegd waren, hebben wij wel als baten in de begroting opgenomen.
De volledige begroting treft u hieronder aan:


bottom of page